Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 1
ALZHEİMER HASTALARINA VE SAĞLIKLI YAŞLILARA BAKIMVEREN KADIN YAKINLARDA BAKIM VERME TARZI, PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ, ÖFKE TARZLARI VE SAĞLIK DURUMUNUN İNCELENMESİ
1İstanbul Üniversitesi, Psikoloji İSTANBUL
2Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmanın temel amacı Alzheimer hastasına (AH) bakım veren katılımcılarla, kontrol grubunda yer alan katılımcıların bakım verme tarzlarını ve aldıkları desteğin türünü incelemek; bu iki grubu öfke seviyeleri, problem çözme yaklaşımları ve sağlık problemleri açısından karşılaştırmaktır. Ayrıca depresyon üzerinde grup, yaş, sağlık durumu, öfke tarzı ve problem çözme biçiminin etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 22 AH ve 20 kontrol grubundaki yaşlıya bakımveren 42 kadın katılmıştır. Kendilerine bir demografik bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk –Sürekli Öfke Ölçeği (SÖÖTÖ) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) verilmiştir.

Bulgular: Çalışmanın sonuçları her iki gruptaki bakım verenlerin bakım verme tarzı açısından benzer olduklarını ortaya koymuştur. AH ve kontrol grubundaki bakım verenler arasında PÇE ve BDE puanları arasında bir fark olmamakla birlikte, beyan edilen hastalık açısından PÇE ‘nin sabırsız ve düşünceli yaklaşım alt testlerinde fark bulunmuştur. Tüm grup üzerinden yapılan regresyon analizinde yaş ve bastırılmış öfkenin BDE puanlarındaki varyansı anlamlı biçimde açıkladığı görülmüştür.

Sonuç: Sonuçlara birlikte bakıldığında nisbeten düşük risk altında kabul edilebilecek kadın bakımverenlerde, AH'na bakım vermekten bağımsız olarak, yaş ve bastırılmış öfkenin depresyon seviyesini yordayan önemli değişkenler olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık durumu PÇE üzerinde belirleyicidir. Keywords : Alzheimer hastası, Bakımveren kadınlar, Bakım verme tarzı, Problem çözme, depresyon, Sağlık durumu