Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 2
İNMELİ HASTALARDA DÜŞME VE DÜŞME TAHMİN İNDEKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA
2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA
Giriş: Bu çalışmada inmeli hastalarda düşme tahmin indeksi (DTİ)'nin inme risk faktörleri ve hastaların fonksiyonel durumu ile arasındaki ilişki araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 inmeli hasta ve 22 sağlıklı birey alındı. Hastalar ve kontrol grubu inme risk faktörleri yönünden araştırıldı. Tüm hastalar Mini Mental Durum testi (MMDT), Modifiye Rankin skalası (MRS), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FBÖ), Fonksiyonei Ambulasyon Sınıflaması (FAS) kullanılarak değerlendirildi. Hastaların Düşme Tahmin İndeksleri (DTİ) hesaplandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 64.40 ± 10.65 yıl idi. En sık görülen risk faktörü hipertansiyondu (%75). DTİ ile FAS, motor FBÖ ve MRS arasında anlamlı korelasyon saptandı. Çalışmaya alınan inmeli 40 hastanın 18'i en az 1 kez düşmüştü. Düşen ve düşmeyen hastalar arasında inme risk faktörleri yönünden farka rastlanmadı. Düşen hastalarda sadece FAS düşmeyen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüktü. Düşen hastalarda DTİ ile MRS, FAS, motor ve kognitif FBÖ arasında, düşmeyen hastalarda ise DTİ ile MRS, FAS ve motor FBÖ arasında korelasyon saptandı.

Sonuç: İnme geriatrik yaş grubu hastalarda en önemli disabilite nedenlerinden biridir. DTİ uygulanarak düşme risk olan hastalar belirlenebilir. Böylece düşme risk faktörlerinin gözden geçirilmesi, değiştirilebilir risk faktörlerinin düzenlenmesi sağlanabilir. Keywords : İnme, Düşme Tahmin İndeksi, Risk faktörleri