Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 2
65 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ KADINLARIN KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK SORUNLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
1Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik ÇORUM
2Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik ANKARA
Giriş: Araştırma, 65 yaş ve üstündeki kadınların kadın sağlığına yönelik sorunlarının ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Çorum il merkezinde bulunan Yavruturna Sağlık Ocağı'na kayıtlı 65 yaş üstündeki 907 kadından 209'u oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunda kadınların tanımlayıcı özellikleri, kadın sağlığını etkilediği düşünülen bazı risk faktörleri ve kadınların 65 yaş ve sonrası dönemde yaşadıkları bazı sağlık sorunları yer almaktadır. Veri toplama formu 10 Kasım-10 Aralık 2004 tarihleri arasında uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.0 paket programında yüzdelik sayılar ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %87.1'inin sağlık sorunu yaşadığı, bunların %89.6'sında kalp-damar, %63.7'sinde romatizmal hastalıkların olduğu, kadınların %68.4'ünün genitoüriner sisteme ilişkin şikayet yaşadığı, %38.8'inin genitoüriner sisteme ilişkin bir sağlık sorunu nedeniyle tanı aldığı, %52.4'ünde sık idrar çıkma, %49.7'sinde stres inkontinans ve urge inkontinans, %45.7'sinde rahim sarkması, %37.0'sinde sistosel şikayeti olduğu, %99.0'unun kas-iskelet sistemine ilişkin şikayet yaşadığı, %89.9'unda osteoporoz, %88.9'unda boyda kısalma, %17.4'ünde kırık geliştiği, kırıkların %83.3'ünün kalça kırığı olduğu, kadınların, %15.8'inde değişik tip jinekolojik kanser olduğu, bu kadınların da %48.5'inin uterus kanseri, %33.3'ünün ise meme kanseri olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Kadınların yaşlılık dönemlerinde koruyucu sağlık politikalarının geliştirilmesi önerilebilir. Keywords : Yaşlılık, Kadın, Sağlık sorunları