Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
GERİATRİK İNMELİ HASTALARIMIZDA EŞLİK EDEN SİSTEMİK HASTALIKLAR VE KOMPLİKASYONLAR
Asuman DOĞAN, Burcu KÖSE DÖNMEZ, Güldal NAKİPOĞLU, Neşe ÖZGİRGİN
Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. FTR Kliniği ANKARA Giriş: Bu çalışmadaki amaç, rehabilitasyon programına alınan geriatrik inmeli hastalarımızdaki kronik sistemik hastalıkları, eşlik eden komplikasyonları ve sıklıklarını araştırmaktı.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya rehabilitasyon programına alınan toplam 151 geriatrik hasta dahil edildi. Yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumları, medeni hal ve sosyal güvenceleri, inme etyolojileri, inme tarafı, hastaların sistemik hastalıkları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 151 geriatrik hastanın %49.1'i kadın, %50.9'u erkek ve ortalama yaş 72.18 ± 4.6 idi. Etyolojileri gözden geçirildiğinde; 118 (%78.2) hastada neden tromboembolik ve 33 (%21.8) hastada neden hemorajikti. 125 (%82.7) geriatrik hasta bir veya daha fazla sistemik hastalığa sahipti. Geriatrik hastaların %73.5'inde HT, %27.1'inde aterosklerotik kalp hastalığı, %17.8'sinde DM, %9.2'sinde kronik obstriktif akciğer hastalığı mevcuttu. Hastalarda görülen komplikasyonların dağılımı; %49.0'ında omuz ağrısı ve %36.0'ında omuz subluksasyonu, %29,8'inde konuşma bozukluğu, %27.1'inde üriner disfonksiyon, %18.5'inde kompleks bölgesel ağrı sendromu, %16.5'inde barsak disfonksiyonu, %10.5'inde derin ven tormbozu, %4,6'sında disfaji ve %1.9'unda basınç ülseri, %5.9'unda depresyon bulguları vardı.

Sonuç: Geriatrik hastalarda serebrovasküler olay mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden birisidir. Geriatrik hastalarda sistemik hastalıkların sıklığı ve inmeye bağlı komplikasyonların fazla olması, rehabilitasyon programını önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir. Keywords : Geriatri, İnme, Sistemik hastalıklar, Komplikasyonlar