Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
YOĞUN BAKIMDA YATAN GERİATRİK HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail AYDIN ERDEN, Seda Banu AKINCI, Almila Gülsün PAMUK, İlker Öngüç AYCAN, Bilge ÇELEBİOĞLU, Ülkü AYPAR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim Dalı, ANKARA Giriş: Bu çalışmanın amacı anestezi yoğun bakım ünitesine kabul edilmiş 65 yaş ve üstü hastaları, 65 yaşından küçük hastalarla karşılaştırarak; yaşın, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ), hastanede kalış süresi ve mortalite üzerine olan etkilerinin araştırılması idi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine yatmış 18 yaş ve üstü hastalar dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre iki gruba ayrıldı (<65 yaş veya ≥65 yaş). Demografik ve klinik veriler, retrospektif olarak kaydedildi. Ana sonuç değişkenleri hastaların YBÜ, hastanedeki yatış süreleri ve mortalite oranları idi.

Bulgular: 493 hastanın dosyaları incelendi. Yaşlı hastalarda genç hastalara göre daha çok yandaş hastalıklar, organ yetmezlikleri, fizyolojik bozukluklar mevcuttu ve YBÜ, hastanede gerçekleşen ölüm oranları daha yüksekti. Çoklu lojistik regresyon analizinde, TISS-28 skoru YBÜ mortalite oranı üzerinde etkili tek bağımsız değişkendi. Hastanede gerçekleşen ölümler açısından ise TISS-28 skorunun yanı sıra konjestif kalp yetmezliği istatistiksel olarak anlamlı bağımsız değişkenlerdi.

Sonuç: Yaşlılarda ölüm oranları yüksek olsa da, yaş bu ölümleri etkileyen bağımsız bir faktör değildir ve prognoz öngörülmesinde, hastane öncesi morbidite, fizyolojik parametreler ve bakım ihtiyacı (TISS-28) göz önüne alınmalıdır. Keywords : Yaşlı hastalar, Yoğun bakım, Mortalite