Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
YAŞLILARDA POSTUROGRAFİ KULLANILARAK DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oya ÖZDEMİR1, Yeşim GÖKÇE KUTSAL2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı objektif bir ölçüm yöntemi olan posturografi kullanılarak bir grup yaşlı bireyin düşme riskinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri 30 gönüllü birey dahil edildi. Düşkünleştirici düzeyde kardiyak veya solunum sistemi hastalığı olanlar, fokal nörolojik hastalığı olanlar, periferik nöropatisi olanlar yada hareketi engelleyecek şekilde kas iskelet sistemi rahatsızlığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Bireylerin dengeleri Berg denge skalası ve posturografi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 70.4±4.6 yıldı ve %50'si kadındı. Berg denge. skorunun ortalaması 54.5±3.2, düşme indeksi skorunun ortalaması ise 42.1±23.6 idi. Bireylerin % 46.7'si düşük, %30'u orta, %23.3'ü yüksek düşme riskine sahipti. Berg denge skalası ile düşme indeksi skorları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı.

Sonuç: Posturografi kullanılarak ölçülen düşme indeksi, düşme riski yüksek olan bireyleri saptayabilmektedir, bu nedenle bu uygulamanın yaşlılar için gelecek vadeden bir tarama aracı olduğu düşünülmektedir. Keywords : Denge, Düşme riski, Posturografi, Yaşlı