Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
YAŞLI POPÜLASYONUNDA AĞRI
Gülbu TANRIVERDİ1, Ayşe OKANLI2, Hacer ÇETİN3, Nurcan ÖZYAZICIOĞLU4, Handan SEZGİN1, Handan ÖZIŞIK KARARMAN5, Mervegül KORKUT1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hemşirelik, ÇANAKKALE
2Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik, ERZURUM
3Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, MERSİN
4Uludağ Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, BURSA
5Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ÇANAKKALE
Giriş: Bu çalışma genel yaşlı popülasyonunda ağrı ve kronik ağrı prevalansı, ağrı yerleri ve bunlar üzerinde demografik özelliklerin etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan bu araştırma Çanakkale, Erzurum, Malatya ve Mersin il merkezlerinde yapıldı. Çalışma grubunu 1053 yaşlı oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile Mart 2006-Eylül 2006 tarihleri arasında toplandı. Veriler SPSS 10.0 Windows Paket Programında tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, ki kare ve tek yönlü varyans analiz testleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre, ağrı prevalansı %88.5 (n=932), kronik ağrı prevalansı % 64.7 (n=681) olarak belirlendi. Yaşlıların %49.4'ünün ağrıyı hergün deneyimlediği belirlendi. Ağrı yeri olarak en sık baş (%27.3), sırt-bel (%24.6) ve bacak-diz (%18.5) gösterildi. Yaşanılan şehir, cinsiyet, meslek, kronik hastalığa sahip olma gibi değişkenler ağrı prevalansı ve ağrı türleri üzerinde anlamlı farklılık oluşturdu.

Sonuç: Sonuç olarak, kronik ağrı ve herhangi bir nedenle deneyimlenen ağrı prevalansı genel yaşlı populasyonunda oldukça yüksektir ve bazı demografik değişkenlerden etkilenmektedir. Keywords : Yaşlı, Ağrı, Prevalans, Ağrı bölgesi, Kronik ağrı, Sosyo-demografik özellikler