Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
ACİL SERVİSE BAŞAĞRISI YAKINMASI İLE BAŞVURAN YAŞLI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Filiz KOÇ1, Zeynep KEKEÇ2, Seranat BÜYÜK2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ADANA
Giriş: Yaşlı hastalarda nörolojik sorunlara özellikle acil poliklinikte sıkça rastlanmaktadır. Başağrıları bu problemlerden biri olup bazen ciddi bir hastalığın ilk ve hatta tek belirtisi olabilir. Bu çalışmada amaç; yalnızca başağrısı yakınması ile acil servise başvuran hastaların geriye dönük olarak incelenmesi epidemiyolojik çalışmalar için ön veri toplanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Başağrısı nedeniyle acil servise kabul edilen hastaların kayıtlarından yaş ve cinsleri yanı sıra başağrısı tipi, nedenleri ve hastaneye yatış oranları incelenmiştir.

Bulgular: 01.01.2006-1.12.2007 yılları acil servise kabul edilen toplam 3851 olgunun 84'ünü yalnızca başağrısı ile sı yakınması ile acile kabul edilmiştir. Olguların 49'u (% 58.3) kadın, 35'i (%41.6) erkektir. Başağrısı olgulardan 66'sında (%78.5) akut, 18'i (%21.4) subakut olarak başlamıştır. Başağrısının en sık nedeni hipertansiyon ve serebrovasküler hastalıklardır. Elli bir hasta (%60.1) hastaneye yatırılmış, 29'u (%34.5) reçete düzenlenerek eve gönderilmiştir. Dört hasta (%4.7) yatışı kabul etmemiştir.

Sonuç: Yaşlı popülasyonunda başağrısı daha çok kadınlarda ve sekonder nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmakta olup başağrılı hastaların etyolojik yönden irdelenmesi gerekmektedir. Keywords : Başağrısı; Yaşlı hasta; Acil servis