Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
YENİ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERİATRİK OLGULARA DÜZENLENEN ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarık GÜNDÜZ1, Kenan KARBEYAZ1, Fatih YÜKSEL2, Yasemin BALCI1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
Giriş: İnsan hayatındaki fizyolojik dönemlerden biri de yaşlılıktır. Günümüzde, sağlık alanındaki gelişmeler, geriatrik nüfusun artmasını sağlamıştır. Bu yaş grubunda fizyopatolojik olarak, travmalarda mortalite ve morbidite daha yüksektir. Yapılan çalışmada, yaşlılık dönemi travma olgularının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi ve bulgular ışığında bu yaş grubunda travmadan koruyucu önlemlerin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 1 Haziran 2005 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında, Adli Tıp Anabilim Dalı'nda adli raporu düzenlenen 842 olgudan, yaşları 65 ve üzerinde olan 52 (%6,2) olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 65 ve üzeri yaş grubunda değerlendirilen 52 olgunun 31'inin (%59.6) erkek, 21'inin (%40.4) kadın olduğu belirlenmiştir. Olguların en büyüğünün 79 yaşında olduğu ve yaş ortalamasının 69.8±4.0 bulunduğu saptanmıştır. Travmanın; 42 olguda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek lezyona, 32 olguda yaşamsal tehlikeye ve 40 olguda kemik kırığına neden olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Geriatrik yaş grubu travmalarına, sıklıkla trafik kazası ve diğer kazaların neden olduğu belirlenmiştir. Başta trafikte olmak üzere, tüm yaşam alanlarında yaşlıların hayatını kolaylaştıracak önlemlerin alınmasının, bu yaş grubunda travma nedenli mortalite ve morbiditeyi azaltacağı sonucuna varılmıştır. Keywords : Geriatri; Adli tıp; Travma