Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA HİPERTANSİYONUN TANI VE TEDAVİSİ
Hikmet YORGUN, Giray KABAKÇI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin en önemli nedenidir. Hipertansiyon sıklığı ilerleyen yaşla birlikte belirgin olarak artmakta dolayısıyla geriatrik hasta grubunda önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlanmayla birlikte büyük damarlardaki elastik liflerde yıkım ve damar sertliğindeki artış, sistolik kan basıncı ve nabız basıncında artışa neden olmakta ve beraberinde diyastolik kan basıncında düşüşle karakterize, izole sistolik hipertansiyona yol açmaktadır. Kardiyovasküler risk faktörleri ve hedef organ hasarının geriatrik hasta grubunda daha fazla olması nedeniyle bu hastalarda etkin kan basıncı kontrolü ile risk azaltılabilmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda bu hasta grubunda hipertansiyon tedavisinin mortalite ve morbiditede belirgin azalma sağladığı bildirilmiştir. Bu derlemede güncel kılavuzlar ve son çalışmalar ışığında yaşlı hastalarda hipertansiyonun tanı ve tedavisi üzerinde durulacaktır. Keywords : Hipertansiyon; Yaşlı; Treatment