Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
PRESBİAKUZİDE; SAF SES VE KONUŞMA ODYOMETRİSİ, OTOAKUSTİK EMİSYON (OAE) VE BEYİN SAPI ODYOMETRİSİ İNCELEMELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadriye Şerife BOYNUKALIN, Mustafa ÇALGÜNER, Muharrem GERÇEKER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ANKARA Giriş: Yaşlanma sürecinde oluşan sensorinöral (S/N) işitme kaybına “presbiakuzi” denir (1,2). Presbiakuzinin patolojik temeli kısmen anlaşılabilmiştir. Bu çalışmanın amacı presbiakuziyle ortaya çıkan değişiklikleri, presbiakuzinin patolojik lokalizasyonunu, periferik ve santral işitsel yolların bozulmasını; saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE), beyin sapı odyometrisi (İşitsel Beyin Sapı Cevapları, ABR) kullanarak, değerlendirmek ve belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran 40 presbiakuzili hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların işitmeleri odyoloji ünitesi'nde saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, DPOAE ve ABR kayıtları yapılarak değerlendirildi.

Bulgular: Elde ettiğimiz bulgulara göre yaşın artmasıyla birlikte saf ses odyometride elde edilen saf ses ortalaması (SSO) ve konuşmayı alma eşiğin (KAE)'de anlamlı düzeyde (p<0.05) artış, konuşmayı ayırt etme oranı (KAO)'nında ise anlamı düzeyde (p<0.05) azalma saptandı. Olgularda DPOAE varlığı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Olguların ABR'de elde edilen dalgalarının latanslarında 0.2 milisaniye (ms)'lik uzamalar fark edilse de patolojik değişiklikler olmadığı tespit edildi. ABR'de vakaların I-III, I-V, III-V interpik latans düzeyleri normaldir.

Sonuç: Yaşın artmasıyla saf ses odyometri parametrelerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı ve işitmenin azaldığı saptanmıştır. Emisyonda izlenen anlamlı azalmaya bağlı olarak dış tüy hücre (DTH) disfonksiyonunun yani koklear hasarın varlığı saptanmıştır. ABR kayıtlarından beyin sapında bulunan işitsel yollarda patoloji olmadığını düşündürmektedir. Keywords : Presbiakuzi; Saf ses odyometrisi; Konuşma odyometrisi; Otoakustik emisyon (OAE), Beyin sapı odyometrisi (ABR)