Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
DEMANSLI YAŞLI HASTALAR ÜZERİNDE YAPILAN İLAÇ ARAŞTIRMALARI
Canan ULUOĞLU, H. Zafer GÜNEY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA Bu derlemede demanslı yaşlı hastalar üzerinde yapılan ilaç araştırmaları, demansa yol açan nedenler temelinde, Alzheimer'a bağlı demans ve diğer demans nedenleri başlığı altında ele alınmıştır. Alzheimer tipi senil demansın altında yatan patolojiye yönelik olarak kullanılmakta ve/veya denenmekte olan ilaçlar, asetilkolinesteraz inhibitörleri, memantin, latrepirdin, antiinflamatuar ilaçlar, antioksidanlar, nöronal büyüme faktörleri, amiloid bazlı tedaviler, nöronal mikrotübül ile etkileşenler, östrojen, rosiglitazon ve patolojiyi destekleyebilecek faktörlere yönelik ilaçlar olmak üzere oldukça geniş bir grubu kapsamaktadır. Alzheimer dışı demans nedenleri arasında, vasküler demans, pick hastalığı, nörolojik hastalıklar, kafa travmaları, frontotemporal demans, enfeksiyon hastalıkları, metabolik hastalıklar, alkolik demans ve ilaç kullanımı sayılabilir. Bu durumlarda kullanılan ilaçlar da kolinesteraz inhibitörleri ve memantindir. Ayrıca ginkgo biloba, statinler ve atipik antipsikotiklerin demans olgularındaki yararı konusunda klinik çalışmalar yapılmıştır ancak, bu maddelerle ilgili eldeki veriler tatmin edici olmaktan uzaktır. Bu derlemede adı geçen ilaçlara yönelik olarak yapılmış araştırmaların bir özeti sunulmuştur. Keywords : Yaşlı; Demans; Alzheimer hastalığı/ilaç tedavisi; Araştırma