Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YAŞLI HASTALARIN YAŞAM ANALİZİ
Fatma ULUS, Serdar KOKULU, Eser ŞAVKILIOĞLU
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ANKARA Giriş: Yoğun bakım ünitelerine kabul edilen yaşlı hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmamızın amacı; solunumsal yoğun bakım ünitesi'nde (SYBÜ) akut solunum yetmezliği (ASY) nedeniyle kabul edilerek takip edilen 65 yaş ve üzeri hasta grubunun özelliklerini, yatış sürelerini, mortalitelerini saptamak, mortalite üzerine etkili faktörleri tesbit edebilmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma; cerrahi dışı pulmoner bir hastalığı olup 01.12.2007-30.03.2009 tarihleri arasında ASY ile hastanemiz SYBÜ'de izlenen 65 yaş ve üzerindeki olguların kaydedilmiş verilerinin analizi ile gerçekleştirildi. Hastalar yaşlarına göre; 65-74 yaş GrupI, 75 yaş ve üzeri GrupII olarak gruplandırılarak veriler karşılaştırıldı. Bu yaş grubunda 76 hastanın 81 yatışı çalışmaya dahil edildi. Grup I; 42, Grup II; 39 hasta içerdi.

Bulgular: Grup I'deki; 18 (%40), Grup II'deki 27 hasta eksitus oldu (%66.7). SYBÜ mortalitesi gruplar karşılaştırıldığında anlamlı bulundu (p<0.05). Glasgow koma skoru; Grup I'de; 12.7±2.8, Grup II'de; 10.4±4.7 (p<0.05), ortalama APACHE II skoru; Grup I'de; 20.5±5.9, Grup II'de; 25.8±8.7 (p<0.05), APACHE II skoruna göre beklenen mortalite hızı; Grup I'de; 38.52±18.8, Grup II'de; 54.7±25.2 (p<0.05), ortalama SOFA skoru; Grup I'de; 6.6±2.2, Grup II'de; 8.1±2.9 (p<0.05) saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda yaş; SYBÜ'de mortalite üzerine etkili bulunmuştur. APACHE II ve SOFA skorlama sistemleri mortalitenin belirlenmesinde ileri yaşlı hastalarda kullanılabilecek skorlama sistemleridir. Keywords : Yaşlılık; Solunum yetmezliği; Yoğun bakım ünitesi