Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
75 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ HASTALARDA KORONER ARTER CERRAHİSİ
H. Kutay TAŞDEMİR, H. CEMAL KAHRAMAN, Aydın TUNÇAY, Okan ÖZOCAK
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ Giriş: Bu çalışmada, 75 yaş ve üstündeki hastalarda, uygulanan koroner arter bypass cerrahisi (KABC) ve erken dönem sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır..

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 75 yaş ve üstündeki KABC uygulanan 54(%73.9)'ü erkek, 19(%26.1)'u kadın olan 73 hasta alındı Tüm hastalara ascenden aorta ve dual stage yada çift venöz kanülasyon ve antegrad ve/veya retrograd kardiyopleji ve topikal hipotermi ile kardiyopulmoner bypass uygulanmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 77.01 ±2.59 (75-85) olarak bulunmuştur. Hipertansiyon 50 (%68.4) hasta ile en çok eşlik eden risk faktörü olmuştur. Tüm hastalarda kardiyopulmoner bypass (CPB) girişimi uygulanmış olup, ortalama distal by-pass sayısı 3.39 ±1.06 olarak gözlenmiştir. Hastaların 8(%10.9)'inde ejeksiyon fraksiyonu(EF), %30'un altında bulunurken, 20 (%27.4) hastada ise sol ventrikül diyastol sonu basıncı (LVEDP)'nın 20 mmHg'nın üzerinde olduğu görülmüştür. Aort valv replasmanı (AVR) 4 (%5.4) hasta ile KABC'ne ek olarak en çok yapılan cerrahi kombinasyondur. Hastaların 4 (%5.4)'ünde revizyon, 8 (%10.9)'inde ise intra aortik balon pompası (İABP) gereksinimi olmuştur. İlk 30 günlük erken mortalite toplam 4 (%5.4) olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç: Yaşlı hastalarda gerçekleştirilen KABC uygulamalarında görülen mortalite, giderek azalmasına rağmen, hala önemli bir risk nedeni olmayı sürdürmektedir. Keywords : Yaşlı; Koroner Arter Bypass