Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
SEMPTOMATİK DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN KADINLARDA YAŞAM KALITESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: FONKSİYONEL VE EMOSYONEL DURUMUN ROL
Nurdan PAKER, Derya BUĞDAYCI, Didem DERE
1İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İSTANBUL Giriş: Osteoartrit (OA) yaşam kalitesinde bozulmaya yol açan kronik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı semptomatik diz OA'sı olan kadınlarda yaşam kalitesini belirleyen faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya semptomatik diz OA'sı olan 75 kadın hasta alındı. Yaşam kalitesi Kısa Form 36 (SF-36) ile araştırıldı. Hastaların tamamında Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) osteoartrit indeksi, zamanlı kalk ve yürü (TUG) testi ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS) kullanıldı.

Bulgular: Ortalama yaş 66.1 (SS=10.5), hastalık süresi 8.9 (SS=7.1) yıl idi. SF-36 ile yaş, TUG, diz OA'sının radyolojik şiddeti, WOMAC ve HADS arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Multipl lineer regresyon analizinde WOMAC fonksiyon (p<0.001 b1= -0.752) ve HADS depresyon (p<0.001 b1= -1.499 R2=0.590) yaşam kalitesinin belirlenmesinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada semptomatik diz OA'sı olan kadınlarda yaşam kalitesini belirleyen faktörlerden ikisinin fonksiyonel durum ve depresif ruh hali olduğu bulunmuştur. Diz OA'sında ağrı, eklem sertliği ve fonksiyonel duruma yönelik tedavilerin yanında psikolojik tedavi yöntemlerini de içeren multidisipliner yaklaşımlar yaşam kalitesini artırmak açısından yararlı olabilir. Keywords : Ağrı; Depresyon; Diz Osteoartriti; Yaşam Kalitesi