Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
TAM PROTEZLERDE KULLANILAN PROTEZ YAPIŞTIRICILARINA KARŞI HASTA MEMNUNİYETİ
Hanefi KURT1, Banu KARAYAZGAN2, Necat TUNCER1
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Tedavi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Tedavi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmanın amacı, yeni yapılmış protezlerini kullanan hastalarda protez yapıştırıcının hasta memnuniyeti üzerinde etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya total protez kullanan elli tam dişsiz hasta dahil edilmiştir (26 kadın, 24 erkek, yaş ortalaması: 60.48 ± 9.53). Protez yapıştırıcısı 25 hasta tarafından protez tesliminin birinci haftasında kullanılırken, diğer 25 hasta tarafından da ikinci haftada kullanılmıştır. Protez yapıştırıcının kullanıldığı ve kullanılmadığı durumdaki hasta memnuniyetleri birinci ve ikinci hafta sonunda değerlendirilmiştir. Ölçümler 0–100 arasında skalaya sahip görsel eşdeğerlik ölçeği kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Yeni protez kullanan hastalarda protez yapıştırıcısının hasta memnuniyeti üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir (p > 0.05). Protez yapıştırıcı kullanımından bağımsız olarak mevcut ve yeni protezlerin arasında hasta memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar elde edilmiştir (p < 0.01). Yapıştırıcıyı ikinci hafta kullanan hastalarda birinci ve ikinci haftalar arasında memnuniyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür (p < 0.01).

Protez yapıştırıcısı kullanımı ilk kez protez kullanan hastalarda kabullenebilirlikte etkili bulunmamıştır. Buna rağmen, gerektiğinde ilk haftada kullanmanın memnuniyete etkili olduğu görülmüştür. Keywords : Total Protez; Hasta Memnuniyeti; Yaşlı