Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
OSTEOARTRİTLİ YAŞLILARDA ÖZBAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ
Hatice TEL1, Sami HİZMETLİ2, Havva TEL3, Mustafa YILDIRIM4
1Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, SİVAS
3Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, SİVAS
4Cumhuriyet Üniversitesi, Sıcak Çermik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, SİVAS
Giriş: Bu araştırma bir üniversite hastanesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Osteoartrit tanısı ile yatan yaşlı hastaların özbakım gücü ve yaşam kalitesi durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya osteoartrit tanılı, 65 yaş ve üzeri 90 yaşlı hasta alınmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Özbakım gücü ölçeği ve WHOQOL-Bref yaşam kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ANOVA varyans analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Osteoartritli yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam kalitesi arasında anlamlı pozitif bir ilişki, yaş ve hastalık süresi ile özbakım gücü ve yaşam kalitesi arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Hastalık süresi 1-5 yıl olan yaşlıların özbakım gücü ve yaşam kalitesi puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Osteoartritli yaşlı bireylerin yaşı ve hastalık süresi arttıkça özbakım gücü ve yaşam kalitesi azalmaktadır. Keywords : Yaşlılık; Osteoartrit; Özbakım; Yaşam Kalitesi