Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
KOGAN'IN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONU: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Nezihe UĞURLU1, Mehmet Gürhan KARAKAYA1, İlkim ÇITAK KARAKAYA1, Media SUBAŞI BAYBUĞA1, Derya DEMİR UYSAL1, Niyazi ACER2, Barış YAKIN3, Nathan KOGAN4
1Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu MUĞLA
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KAYSERİ
3Colombia University MP, Social-Organizatinal Psychology NEW YORK, ABD
4New School for Social Research Psychology NEW YORK, ABD
Giriş: Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylere yönelik tutumun değerlendirilmesinde kullanılan en yaygın ölçeklerden birisi olan Kogan'ın Yaşlı Birey Ölçeği (KOP)'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirliğini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çeviri sürecini takiben, 399 Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencisi sosyodemografik anket ile ölçeğin Türkçe versiyonunu doldurmuşlardır. Ölçeğin içerik ve yapı geçerliği, iç tutarlılık güvenilirliği, uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.

Bulgular: Ölçeğin Türkçe versiyonunun iyi bir içerik geçerliğine sahip olduğu görülmüştür (CVI=0.85). 34 maddenin biri dışında tüm maddelerin madde-toplam korelasyonu anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Toplam ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.64 olarak belirlenmiştir. Yapı geçerliği için üç faktörlü çözümlemede varyansın %23.7'si açıklanmıştır. Maddelerin test ve tekrar-test güvenirliği KOP ölçeğinin geçerliğine işaret etmiştir (p<0.001).

Sonuç: Kogan'ın Yaşlı Birey Ölçeği'nin (KOP) Türkçe versiyonu uygun geçerlik, iç tutarlılık güvenilirliği ve geçerliğine sahip olduğu ve bu ölçeğin özellikle sağlık bilimleri bölümlerinde okuyan öğrencilerin yaşlı bireylere ilişkin tutumlarının değerlendirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Keywords : Yaşlı; Sağlık Personelinin Tutumu; Epidemiyolojik Araştırma Dizaynı