Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
YAŞLI OLGUDA BRUSELLOZUN NEDEN OLDUĞU AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
İdris ŞAHİN1, Hüseyin Avni ŞAHİN2, Lokman EMİNBEYLİ3, İsmet KABA3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı MALATYA
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı VAN
Brusellozda subklinik böbrek tutulumu nadir olmamasına rağmen akut böbrek yetmezliğine nadiren rastlanmaktadır. Makalemizde, daha önce bilinen bir hastalığı olmayan, brusellozun neden olduğu akut böbrek yetmezliği ile kliniğimizde yatan 85 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Hastanın 20 gündür başlayan halsizlik, ateş, bulantı-kusma yakınması olmuş. Son 10 gündür de bacaklarda döküntüleri ortaya çıkmış. İdrar miktarında azalma olmamış. Kliniğimize yatırılan hastaya bruselloz tanısı serolojik testlerle konuldu. Yapılan cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülitle uyumlu geldi. Hastaya antibiyotik ve steroid tedavisi başlandı. Serum kreatinin değerleri tedricen düşme eğilimine girdi, döküntüler bir hafta içinde tamamen içinde düzeldi. Yatışının 15. gününde böbrek fonksiyon testleri ve idrar testleri normale döndü. Antibiyotik tedavisi altı haftaya tamamlandı. Endemik bölgelerde, brusellozun nadiren akut böbrek yetmezliğine yol açabileceği unutulmamalıdır. Keywords : Akut Böbrek Yaralanması; Bruselloz; Lökositoklastik Vaskülit