Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
GERİATRİK YAŞ GRUBU VE ADLİ TRAVMALAR
Hayati KANDİŞ1, Ali KARAKUŞ2, Yavuz KATIRCI3, Sami KARAPOLAT4, İsmail Hamdi KARA5
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı DÜZCE
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servis KIRIKKALE
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis ANKARA
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı DÜZCE
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı DÜZCE
Giriş: Yaşlanma ile vücut fonksiyonlarında oluşan azalma travmatik yaralanma riskini artırmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Acil servisine Ocak 2007 – Haziran 2009 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üstü adli travma olguları; cinsiyet, yaş, aylık kümülâtif dağılım, travma nedeni, hastaneye getiriliş şekli, travma sonucu oluşan patolojiler, Glaskow koma skoru, gözlem süresi, hastaneye yatış oranları ve mortalite açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: 224 olgunun 155'i (%69.2) erkek ve 69'u (%30.8) kadındı. Olguların yaşları 65 ile 98 arasındaydı. Olguların çoğunluğu 5-8. aylar arasında görülmüştür. Travma nedeni olarak en sık trafik kazası tespit edildi. Olguların 178'i (%79.5) özel araçla hastaneye getirilmişti. Oluşan patolojiler içinde en sık yumuşak doku travması gözlendi. Glaskow koma skoru ortalaması 14.5 ± 1.6 idi. Olguların ortalama gözlem süreleri 4.8 ± 2.2 saatti. 38 (%17) olgu hastaneye yatırıldı ve ortalama 5.4 ± 3.5 gün takip edildi. Takipte 8 (%3.6) olgu kaybedildi.

Sonuç: Yaşlı travma olgularında daha kapsamlı yapılacak fizik muayene sonrası gerekli görülen tetkikler tamamlanmalı ve bu olguların gözlem süreleri daha uzun tutulmalıdır. Ayrıca takip ve erken dönemde kontrol edilmesi gereken olguların hastaneye yatırılmalarından kaçınmamak gerekmektedir. Keywords : Geriatri; Multipl Travma; Acil Servis; Adli Tıp; Acil Tedavi