Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
GENÇ VE YAŞLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER
Sulhattin ARSLAN, Sefa Levent ÖZŞAHİN, İbrahim AKKURT
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SİVAS Giriş: Bu çalışmadaki amacımız tanı konulan 65 yaş ve üzeri akciğer kanserli olgularla 65 yaş altı akciğer kanserli olguların klinikopatolojik karakteristik özelikleri arasındaki farklılıkları belirlemekti.

Gereç ve Yöntem: Yüz altmış akciğer kanseri hastası retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, tanı yöntemleri, performansları, eşlik eden hastalıkları ve histolojik tipleri ayrıntılı olarak incelendi. Hastalar 65 yaş ve üzeri yaşlı grup ve 65 yaş altı genç grup olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup klinikopatolojik özeliklerine göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Genç grupta 124 hasta (13 kadın, 111 erkek), yaşlı grupta 36 hasta (üç kadın, 33 erkek) vardı. Medikal komorbidite durumu yaşlı hastalarda daha fazlaydı (p= 0.045). Öksürük-balgam çıkarma genç hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.014). Yaşlılarda hemoptizi anlamlı olarak yüksekti (p=0.018). Kötü performans durumu yaşlılarda daha yüksekti (p=0.008). Akciğerin adenokarsinomu gençlerde (p=0.037), squamöz hücreli kanser yaşlılarda anlamlı derecede yüksekti (p=0.049).

Sonuç: Bu çalışmada gençlerde öksürük-balgam semptomu, adenokarsinom histolojik tipi anlamlı derecede yüksek bulunurken, yaşlılarda hemoptizi, medikal komorbidite, kötü performans ve squamöz hücreli karsinom anlamlı derecede yüksek bulundu. Keywords : Akciğer Kanseri; Yaşlı; Orta Yaşlı; Patoloji