Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
SAKRAL DÜZEYDE BİR SPİNAL BLOK SEVİYESİ SÜREKLİ İRRİGASYON REZEKTOSKOPUYLA YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONLARI İÇİN YETERLİ ANESTEZİ SAĞLAR MI?
Seza APİLİOĞULLARI1, Melike SAKALLI2, Ateş DUMAN3, Mehmet BALASAR4, Cemile Öztin ÖĞÜN3
1Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KONYA
2Konya Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon KONYA
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KONYA
4BSK Konya Hastanesi Üroloji Kliniği KONYA
Giriş: Mesane basıncı düşük tutulduğunda L1 seviyesinde ki spinal bloğun transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) için yeterli olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada sürekli irrigasyon rezektoskopu kullanılarak uygulanan TURP operasyonlarında spinal düşük doz (5 mg) bupivakain ile bupivakain + fentanil kombinasyonunun spinal anestezi yeterliliği ve özellikleri açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı ve yazılı onamları alınan 50 hasta randomize yöntemle çalışmaya alındı. Oturur pozisyonda Grup B'de (n=25) 5 mg hiperbarik bupivakain +0,4 ml %0,9 NaCl, Grup BF' de (n=25) 5 mg hiperbarik bupivakain +0,4 ml (20μg) fentanil ile spinal anestezi yapıldı. Duyusal blok seviyeleri, motor blok değerleri, intraoperatif anestezi kalitesi, cerrahi çalışma koşulları ve yan etkiler kayıt edildi.

Bulgular: Her iki grupta hemodinamik değişiklikler, maksimum duyusal blok seviyesi (L2) ve motor blok özellikleri açısından farklılık gözlenmedi. Duyusal blok seviyeleri S1'den yüksek olan 50 olgunun 46'sında yeterli cerrahi analjezi koşulları ek analjezi uygulanmaksızın sağlandı. Anestezi kalitesi ve cerrahın çalışma koşulları açısından gruplar benzerdi ve yan etkiler açısından fark yoktu.

Sonuç: Fentanilli ya da fentanilsiz 5mg bupivakain ile S1 düzeyinin üzerinde bir duyusal blok, sürekli irrigasyon rezektoskopu kullanılarak yapılan TURP operasyonları için güvenli ve yeterli anestezi sağlamaktadır. Keywords : Yaşlı; Anestezi, spinal; Transüretral prostat rezeksiyonu