Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EREKTİL DİSFONKSİYON VE HASTALIK PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ
Adnan Kazım USALAN1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Mustafa DELİBAŞ2, Cemil KUL3, Gültekin TİBET1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları İZMİR
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji İZMİR
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi İZMİR
Giriş: Çalışmamızda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) tanısıyla izlediğimiz hastalardaki erektil fonksiyon bozukluğu ve bunun hastadaki klinik ve laboratuar değerler ile korelasyonu incelendi.

Gereç ve Yöntem: KOAH, solunum yetmezliği olan 50 olgu alındı. Olguların yaşı, hastalık süresi, sigara alışkanlığı sorgulandı. Stabil oldukları dönemde, tüm olguların eş zamanlı arter kangazı, hormonal parametre analizi, solunum fonksiyon testi, body pletismografi, karbonmonoksid difüzyon testi incelemeleri yapıldı. Bu uygulamaları takiben erektil fonksiyon skorlaması yapıldı.

Bulgular: Erektil disfonksiyon olguların %86'sında saptandı. Olgularımızın 1. saniye zorlu ekspiratuar volüm düzeyleri ile International Index of Erectile Function arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir pozitif ilişki bulundu. Olgularımızda zirve ekspiratuar akım değeri arttıkça erektil fonksiyon skoru da artmaktaydı. Olgularımızda pH ile International Index of Erectile Function düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı. Ayrıca olgularımızda pCO2 ile International Index of Erectile Function düzeyi arasında negatif korelasyon; pO2 ve saturasyon ile arasında pozitif korelasyon saptandı. Yatış süresi ile International Index of Erectile Function arasında anlamlı bir ilişki bulundu.

Sonuç: KOAH'lı olgularda erektil disfonksiyona oldukça sık rastlanmıştır. KOAH evresi ağırlaştı kça erektil fonksiyon daha çok bozulmuş ve KOAH'lı olgularımızın hemen hemen hepsi değişik ölçülerde ererktil fonksiyondaki bozukluktan yakınmışlardır. Keywords : Erektil disfonksiyon; KOAH