Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
PROSTAT KANSERİ TARAMALARI BİLGİ TESTİNİN TÜRK DİLİNE ADAPTASYONU
Cantürk ÇAPIK1, Sebahat GÖZÜM2
1Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü KARS
2Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ANTALYA
Giriş: Prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyi taramalara katılımı etkileyen önemli bir unsurdur. Türk dilinde prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyini ölçmeye yönelik bir araç bulunmamaktadır. Bu nedenle bu konuda uygun bir araca gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada prostat kanseri taramaları bilgi testinin Türk diline adaptasyonu ve Türk dilinde geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik çalışma 2009 yılında yürütülmüştür. Katılımcılara ait veriler (n=179) Erzurum ilinde hastane bekleme odaları ve kıraathanelerden toplanmıştır. Araştırmanın basamakları: ilk olarak testin İngilizceden Türkçeye çevrilmesi ve İngilizceye geri çevrilmesi, ikinci olarak uzman bir grup tarafından içerik geçerliliğinin sınanması ve son olarak psikometrik analizlerinin (faktör analizi, geçerlilik kat sayısı ve madde toplam korelasyonu) yapılması şeklindedir.

Bulgular: Yapı geçerliliği çalışmaları sonrası testin son hali 12 maddeden oluşmaktadır. Testin KR-20 kat sayısı 0.69 dur. Türkçe test tek boyuttan oluşmaktadır. Bütün maddelerin faktör yükleri 0.40'tan yüksektir ve açıklanan varyans 36,5'tir.

Sonuç: Prostat kanseri taramaları bilgi testinin Türkçe versiyonu için geçerlik ve güvenirlik değerleri kabul edilebilir olarak saptanmıştır. Keywords : Prostat Tümörleri; Bilgi; Geçerlik ve Güvenirlilik; Kitlesel Tarama