Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞLI AYRIMCILIĞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRMESİ
Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ1, Füsun TERZİOĞLU2
1Mersin University, School of Health Nursing Department, Mersin, Türkiye
2Hacettepe University, Faculty of Health Science Department of Women's Health Nursing, Ankara, Türkiye
Giriş: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik geliştirilen ölçme aracının psikometrik açıdan incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yaşlı ayrımcılığı; toplum, aile bireyleri ve gençlerin genel olarak yaşlı bireylere ve yaşlanmaya karşı taşıdıkları olumsuz tutumlardan kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin konu ile ilgili alana önemli katkı vereceği düşünülmektedir. Öncelikle üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi, gelecek neslin yaşlı ve yaşlanmaya ilişkin daha olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir üniversitede öğrenim gören ve büyüklüğe orantılı tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem kapsamına toplam 500 öğrenci (291 kız, 209 erkek) alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) geliştirilmiştir.

Bulgular: Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği 23 madde ve üç boyuttan (yaşlının yaşamını sınırlama, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık) oluşmaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısının (Cronbach's) 0.80 olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Elde edilen bulgular ölçeğin; üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemede istenen düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir. Keywords : Yaşlı; Önyargı; Değerlendirme