Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
YAŞLILARA YAPILAN NATİV BÖBREK BİYOPSİLERİ ARTMAKTADIR: 12 YILLIK EGE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Ender HÜR1, Devrim BOZKURT1, Hüseyin TAŞKIN2, Banu SARSIK3, Sait ŞEN3, Fehmi AKÇİÇEK4, Soner DUMAN2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Yaşlı ve gençlerde biyopsi ile gösterilmiş nefropatilerin sıklığı ve prevalansı ile ilgili veriler epidemiyolojik çalışmalar için önemlidir.

Gereç ve Yöntem: Erişkin ve yaşlılarda (≥65 yıl) görülen glomerülonefritler (GN) incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 1702 böbrek biyopsisi (%52'si erkek, yaş aralığı 16-82, ortalama 40±15, 121'i (%7) ≥65 idi. 1996-2009 yılları arasında böbrek biyopsisi sırasında yaş ortalaması 37.3±16.8'den 44±16.1'a yükselmişti. Yaşlı ve gençlerde biyopsi endikasyonları nefrotik sendrom (NS) (%46.5 ve %39.8) nefrotik olmayan proteinüri (%20.9 ve %33.4) akut böbrek yetmezliği (%15.1 ve %7.4) ve hematüri (%4.7 ve %10.9) idi. NS etiyolojisi her iki grupta amiloidoz, membranöz GN ve fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) idi. Primer GN'ler her iki grupta da daha fazlaydı. 65 yaş üzerinde, membranöz (%14.8) ve kresentik (%9.9) GN'ler belirgin iken, 65 yaş altında IgA nefropatisi (%9) daha belirgindi. Sekonder GN'lerden amiloidoz (%19) yaşlılarda ve lupus nefriti (%11.7) gençlerde belirgindi.

Sonuç: Mevcut bulgular tek merkez deneyimini yansıtmaktadır. Bu tür kayıtlar değişik yaş gruplarında nefropatilerin önlenmesinde ve tedavisinde bir çok açık soruya yanıt aramada epidemiyolojik çalışmalara öncülük edebilir. Keywords : Yaşlı; Biyopsi; İnce-İğne; Glomerülonefrit