Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
METABOLİK SENDROM VE KOMPONENTLERİNİN ALZHEİMER HASTALIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: CİNSİYET FARK YARATIYOR MU?
Fahrettin EGE1, Şerefnur ÖZTÜRK2, Gülhan YAPAR1, Şenay ÖZBAKIR1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği ANKARA
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı KONYA
Giriş: Son yıllarda yapılan çalışmalar vasküler risk faktörleri ve metabolik sendromun Alzheimer hastalığı sürecine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Alzheimer hastalığı etyopatogenezinde metabolik sendrom ve komponentlerini değerlendirmek ve patogenezde bu faktörlerin ve cinsiyetin olası etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 51 Alzheimer hastası dahil edildi. Bütün hastalara genel kötüleşme ölçeği ve standardize mini mental test (SMMT) uygulandı. Kognitif yakınması olmayan ve SMMT skorları normal olan 42 kişi kontrol grubunu oluşturdu. Metabolik sendrom tanı kriterleri olarak NCEP-ATP III kriterleri kullanıldı.

Bulgular: Elli bir hasta (18 erkek, 33 kadın) ve 42 kontrol (25 erkek, 17 kadın) arasında ortalama yaşlar arasında farklılık bulunmadı (sırasıyla 73.47±6.49 ve 73.04±4.61). Metabolik sendrom bulunma sıklığı (p=0.013) ve komponentleri [yüksek bel çevresi (p=0.001), hiperglisemi (p=0.05) ve hipertrigliseridemi (p=0.040)] kadın hastalarda erkek hastalara göre daha yüksek bulundu.

Sonuç: Bulgular kadınlarda metabolik sendrom ve komponentleri olan, yüksek bel çevresi, hiperglisemi hipertrigliseridemi ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiyi desteklemektedir ve cinsiyete bağlı farklı fizyopatolojik mekanizmaların, bu nörodejeneratif süreçte etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bunun da ötesinde kadınlardaki metabolik faktörler hastalık patogenezine daha belirgin olarak etki edebilir. Keywords : Metabolik Sendrom; Alzheimer Hastalığı; Demans; Risk Faktörleri