Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
MENTAL, MOBİLİTE VE FONKSİYONEL ÖZÜRLÜLÜĞÜN YAŞLILARDA SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Tülay TARSUSLU-ŞİMŞEK1, Eylem TÜTÜN-YÜMİN1, Meral SERTEL1, Asuman ÖZTÜRK1, Murat YÜMİN2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu BOLU
267 Nolu Aile Hekimliği, Aile Hekimliği BOLU
Giriş: Bu çalışma, yaşlı bireylerde mental, mobilite ve fonksiyonel özrün huzurevinde ve evde yaşayan yaşlı bireylerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyeti üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya huzur evinde yaşayan yaş ortalaması 59 yaşlı birey ile evde yaşayan 98 yaşlı birey dahil edilmiştir. Değerlendirmeler için Nottingham Sağlık Profili (NHP), Yaşam Memnuniyeti Skalası (YMS), Fiziksel Mobilite Skalası (FMS), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FIM), Mini Mental Test (MMT) kullanılmıştır.

Bulgular: Huzurevinde yaşayan bireylerle evde yaşayan bireylerde FMS, MMT, NHP, FIM arasında anlamlı bir fak bulunmuş (p<0.05), YMS açısından bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Evde yaşayan bireylerde NHP ile FMS, MMT, YMS ve FIM arasında bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde ise NHP ile FMS ve MMT arasında bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Mobilite, mental ve fonksiyonel yeteneklerin arttırılması huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlı bireylerde, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyetinin arttırılmasında önemli faktörlerdir. Keywords : Yaşlı; Yaşam Kalitesi; Günlük Yaşam Aktiviteleri; Mobilite