Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 2
Nondiyabetik, Sağlıklı Geriatik Olgularda Yaşla, Karotid Arter, İntima-Media, Kalınlığı Ve Hemoglobin A1c Arasındaki İlişki
Hüseyin DORUK, Ümit ATEŞKAN, Mutlu SAĞLAM, M. Refik MAS, Mustafa KUTLU
Gülhane Askeri Tıp akademisi ve Tıp Fakültesi, Geriatri Anabilim Dalı, Ankara
Gülhane Askeri Tıp akademisi ve Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı-Ankara
Sağlıklı nondiyabetik yaşlılarda, yaşla karotid arter intimamedia (İM) kalınlığı ve hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak ve muhtemel risk faktörlerinin etkilerini ortaya koymak.GATA Geriatri Polikliniği'ne kontrol amaçlı başvuran, 72 sağlıklı, eğitim düzeyi yüksek, nondiyabetik yaşlı bireyler (65-86, ortalama yaş: 71.50 ± 5.01). Tüm olgular psikososyal ve fonksiyonel performans testlerini de içeren çok yönlü geriatrik değerlendirmeye tabi tutuldu. Aynı zamanda, egzersiz, yeme alışkanlıkları, sigara kullanımı, aşılama, kolesterol taraması gibi koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili konular da sorgulandı. Karotid arter İM kalınlığı ultrasonografi ile ölçüldü. Açlık kan glukozu, HbA1c, kolesterol, trigliserid, fibrinojen tayini için kan örnekleri alındı.Olgularda, ortalama karotid arter İM kalınlığı 0.94 ± 0.13 mm ve ortalama HbA1c düzeyi 5.29 ± 0.65 mg/dl olarak tespit edildi. Yapılan istatistiki değerlendirmede yaşla, karotid arter İM kalınlığı (R= 0.06935) ve HbA1c düzeyleri (R= -0.04776) ve diğer muhtemel ateroskleroz risk faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Aynı zamanda, karotid arter İM kalınlığı ile HbA1c düzeyleri arasında da anlamlı bir korelasyon mevcut değildi (R= -0.009711). Çalışmamız, geriatrik yaş grubunda da koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve geliştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak, koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmayan yaşlı hasta grupları ile karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Yaşlılık, Karotid arter intima-media kalınlığı, Hemoglobin A1c