Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
YAŞLILARDA EVLİLİĞİN YAŞAM KALİTESİ VE DÜŞME RİSKİNE ETKİLERİ
Engin ÇAKAR1, Oğuz DURMUŞ1, Ümit DİNÇER1, Mehmet Zeki KIRALP1, Fatma CERİT-SOYDAN2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İSTABUL
2TSK Camlıca Özel Bakım Merkezi İSTANBUL
Giriş: Evlilik, yaşlı sağlığı üzerinde önemli etkiye sahip bir faktördür. Hiç evlenmemiş, dul veya boşanmışlarla karşılaştırıldığında evli olma durumu daha iyi sağlık kalitesi açısından önemli bir sosyal faktör olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yaşlılarda hayat kalitesi, denge ve düşme riski ile psikolojik iyilik hali üzerine medeni durumun etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bakımevinde yaşayan 100 birey dahil edildi (38 evli, 62 bekar, ortalama yaş 80.54±6.33 yıl, yaş aralığı 65-96 yıl). Dinamik denge ve düşme riski Biodeks Denge Sistemi, sağlıkla ilişkili hayat kalitesinin değerlendirilmesi kısa form 36 (KF 36) ile yapıldı. Psikolojik iyilik halinin değerlendirilmesi için geriatrik depresyon skalası (GDS) kullanıldı.

Bulgular: Evli grupta, yaş ayarlaması yapıldıktan sonra yapılan değerlendirmede KF36'nın fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve genel mental sağlık alt skala skorları, postural stabilite testinin anterior/posterior stabilite ortalama skoru ve düşme riski testinin toplam stabilite indeksi skoru ile ortalama GDS skoru istatistiksel olarak daha iyi tespit edildi.

Sonuç: Bu örnek grupta elde edilen bulgulara göre, yaşlı popülasyonda evlilik; düşük düşme riski ile fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve genel mental sağlık açısından daha iyi sağlık kalitesi ve daha iyi duygu durum ile yakın ilişkili görünmektedir. Keywords : Yaşlılık;Düşme; Sağlık Kalitesi;Bakımevi; Denge