Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
AFYON BÖLGESİNDEKİ GERİATRİK BİREYLERDE UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Betül KARAGÜL1, Hakan ORAL1, Rıdvan ŞENER1, Özge YILMAZ-KÜSBECİ2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi AFYON
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı AFYON
Giriş: Uyku bozuklukları (UB) geriatrik bireylerde sık görülen bir problemdir. Bu çalışmanın amacı, UB dışındaki sebeplerle hastaneye başvuran 65 yaş üstü bireylerdeki uyku bozukluklarının ve ilişkili faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Afyon bölgesinde yaşayan 47'si kadın 53'ü erkek, toplam 100 geriatrik birey dahil edilmiştir. Çalışma iki fazda yapılmıştır. Birinci fazda, UB hakkında eğitim verilmiş tıp fakültesi öğrencileri tarafından geriatrik bireylere UB ve UB'larına neden olabilecek sebeplere yönelik anket formu uygulanmıştır. İkinci aşamada ise anket formlarında UB şüphesi olan hastalar tekrar çağrılarak nöroloji uzmanı ile birlikte tekrar değerlendirilmiş ve tanıları konulmuştur.

Bulgular: Erkeklerin yaş ortalaması 72.2±5.1 yıl, kadınların 72.3±7.0 yıldı. Olguların %50.0'ında insomnia, %51.0‘ında uyku apne sendromu %17.0'ında Rem uyku davranış bozukluğu (RDB), %20.0‘ında de huzursuz bacak sendromu tespit edildi (HBS). Uyku bozukluklarının hipertansiyon, astım, kalp hastalıkları, beyin damar hastalıkları ve ağrı ile olan ilişkisinin incelenmesinde ise kalp hastalıklarının insomnia üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu tespit edildi (p=0.021). Ancak diğer hastalıklarla uyku bozuklukları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesinde, insomnialı bireylerde anlamlı düzeyde kognitif disfonksiyon saptandı (p=0.003). Gündüz uykululuklarının değerlendirilmesinde ise Uyku apne sendromlu ve HBS li bireylerde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.015, 0.036; sırasıyla).

Sonuç: Uyku bozukluklarının yüksek oranda saptanması ve uyku bozukluğu olan hastalarda kognitif fonksiyonlarda bozukluk olması bu konunun özellikle yaşlı populasyonda mutlaka sorgulanması gerektiğini göstermiştir. Böylelikle, uyku bozukluğuna bağlı gelişen problemlerin önlenmesi ile hastaların yaşam kalitelerinde ve sağlık merkezlerine başvurma oranlarında anlamlı iyileşme sağlanabilecektir. Keywords : Uyku Bozuklukları; Uykuyu Başlatma ve Devam Ettirme Bozuklukları; Huzursuz Bacak Sendromu; Uyku Apne Sendromları; REM Uykusu Davranış Bozukluğu