Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
İNVOLÜSYONEL ENTROPİON TEDAVİSİNDE HORİZONTAL KAPAK KISALTMASININ ETKİNLİĞİ
Özlem YALÇIN-TÖK1, Fatma AKBAŞ-KOCAOĞLU2, Necati DEMİR3, Firdevs ÖRNEK2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ISPARTA
2S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği ANKARA
3Serbest Hekim ANKARA
Giriş: İnvolüsyonel entropionun cerrahi tedavisinde horizontal kapak kısaltmasının uzun dönemde başarı ve komplikasyonları araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2001-2009 arasında, alt kapak entropionu tanısı alarak cerrahi tedavi uygulanan 54 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Uygulanan cerrahi işleme göre hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (n=20) Wies prosedürü uygulanan, Grup 2 (n=23) Quickert prosedürü uygulanan, Grup 3 (n=19) lateral tarsal strip (LTS), transvers blefarotomi ve eversiyon sütürü uygulanan hastalardan oluşmakta idi. Grupların sırasıyla yaş ortalaması 77.35±5.98, 80.47±6.20 ve 79.26±4.56 yıl idi. Grup 1'de nüks oranı %5 (n=1) idi. Grup 2 ve 3'te nüks izlenmedi. Grup1'de 2 hastada ektropion gelişti. Grup 2 ‘de bir hastada granülom, iki hastada kornea epitel erozyonu gelişti. Grup 3'te komplikasyon izlenmedi.

Sonuç: İnvolüsyonel entropion tedavisinde horizontal kapak kısaltması, özellikle LTS ile kombine edilmiş cerrahi prosedürler başarıyı arttırdığı gibi postoperatif dönemde konsekütif ektropion ve komplikasyon gelişimini azaltmaktadır. Keywords : Geriatrik Popülasyon; İnvolüsyonel Entropion; Oftalmik Cerrahi Prosedürler