Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
DEMANS HASTALARINDA COHEN-MANSFİELD AJİTASYON ENVANTERİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
E. Tuğba ÖZEL-KIZIL1, Gülbahar BAŞTUĞ2, Seyda ERDOĞAN3, Direnç SAKARYA1, Nazlı DURMAZ3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Geriatrik Psikiyatri Birimi ANKARA
2Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE) demans hastalarında ajitasyon şiddetinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Demansa eşlik eden davranışsal belirtilerin şiddetinin ve tedaviye yanıtın araştırıldığı çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, demans hastalarında (n=52) CMAE'nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: CMAE Geriatrik Psikiyatri polikliniğine yakını ile beraber başvuran demans hastalarının bakım veren yakınlarına yüz yüze görüşme ile uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliği için CMAE toplam puanı ile Nöropsikiyatri Envanteri (NPE) toplam puanı ve alt ölçek puanları arasındaki korelasyon değerlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach alfa değeri hesaplanmıştır.

Bulgular: CMAE puanının NPE puanı ile anlamlı düzeyde pozitif korelasyon gösterdiği ve ölçeğin iç tutarlılığının yüksek (0.89) olduğu saptanmıştır.

Sonuç: CMAE'nin Türkçe uyarlaması demans hastalarında ajitasyon davranışlarının sıklığını ve şiddetini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. İleride yapılacak çalışmalarda yatan demans hastalarında ölçeğin değerlendiriciler-arası güvenirliğinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Keywords : Demans; Agresyon; Psikomotor Ajitasyon