Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
OSTEOARTRİTİ OLAN YAŞLILARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU
Sacide Nur SARAÇGİL COŞAR1, Abdullah YOLDAŞ2, Pınar ÖZTOP3, Oya Ümit YEMİŞCİ1, Şehri AYAŞ1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakütesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ANKARA
2İpekyol Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon VAN
3Başkent Üniversitesi, Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İSTANBUL
Giriş: Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacaklarda anormal duyularla karakterize sensorimotor, kronik bir bozukluktur. Yaşlı hastalarda %10-35 arasında görülmektedir. Bu Çalışmanın amacı; yaşlı hastalarda HBS sıklığını belirlemek ve HBS'nin klinik ve laboratuvar özelliklerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya osteoartrit tanısı alan 65 yaş üzeri 88 hasta alındı. Hastalar, Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu tanı kriterlerine göre değerlendirilerek HBS tanısı konmuş ve hastalık şiddeti Uluslararası Huzursuz Bacak Çalışma Grubu şiddet sorgulama skalası ile değerlendirilmiştir. Tüm hastaların klinik ve laboratuvar bulguları incelenmiş ve öyküleri ayrıntılı olarak sorgulanmıştır.

Bulgular: HBS sıklığı %18.2 bulundu. HBS ve diğer klinik ve laboratuvar bulguları arasında ilişki bulunamadı. Ayrıca; kadınlarda HBS görülme yüzdesi daha yüksekti (%75).

Sonuç: HBS geriatrik populasyonda sıklıkla ortaya çıkan bir durumdur, fakat genellikle de hastalar yanlış tanılarla izlenebilmektedir. Keywords : Huzursuz Bacak Sendromu; Osteoartrit; Yaşlı