Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIĞI OLAN YAŞLILARDA GELİŞEN SEMPTOMATİK SPLENOMEGALİDE PALYATİF RADYOTERAPİNİN ROLÜ
Yasemin BENDERLİ CİHAN1, Osman YOKUŞ2, Hasan MUTLU3
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkoloji KAYSERİ
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji İSTANBUL
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji KAYSERİ
Giriş: Kronik miyeloproliferatif hastalıklar (KMPH), myeloid hücre büyümesi ile ilişkili klonal kök hücre bozukluklarıdır. Ana fiziksel bulgu splenomegalidir. Genellikle 60 yaş üzerinde görülür. Zamanla, ilaçlara direnç gelişmesinden dolayı KMPH'ın tedavisinde zorluk yaşanmaktadır. Tedaviye dirençli splenomegaliye bağlı semptomların palyasyonu için uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden biri de dalağa radyoterapi uygulamasıdır (DRU). DRU ile konstitüsyonel semptomlar ve hipersplenizme bağlı gelişen sitopeniler azaltılarak hastaların hayat kalitesi artırılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, KMPH nedeniyle dalağa radyoterapi uygulanan ve takipleri yapılan altı hasta incelendi. Hepsi de konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen, progresif splenomegalisi olan, karın ağrısı, ateş, trombositopeni, anemi gibi özelliklerden en az birine sahip olan hastalardı. Teşhis ile dalak ışınlaması arasındaki süre 41 (15-120) aydı. Dalağa radyoterapi haftada iki veya üç fraksiyonda ve 0.5 Gy/gün olarak verildi. Tedavi başına verilen ortalama radyoterapi dozu 7.5 Gy (5.5–10) idi.

Bulgular: Tedavi sonrası hastaların %100'ünde sol üst kadran ağrısı kayboldu. Ortalama dalak küçülme oranı %64 (%59–75), radyoterapi sonrası şikayetlerin tekrar başlaması arasında geçen süre ortalama 8 (aralık 2-20) aydı. Dört hastada miyelotoksisite hafif olarak seyretti.

Sonuç: KMPH'ın tedavisine direnç gelişen veya cerrahi konrendike olan yaşlı hastalarda, DRU alternatif tedavi olarak düşünülebilir. Keywords : Miyeloproliferatif Hastalık; Splenomegali; Işınlama