Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
İLERİ YAŞ HASTALARDA ÜROLOJİK ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE İKİ FARKLI SEDASYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Jale Bengi ÇELİK1, Ahmet TOPAL2, Tuba Berra ERDEM2, İnci KARA1
1Selçuk Ünviversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KONYA
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KONYA
Giriş: Bu çalışmada, ürolojik endoskopik cerrahi girişim geçirecek yaşlı hastalarda analjezi ve sedasyon için intravenöz propofol- fentanil ve ketamin-midazolam kombinasyonunun güvenilirliğini ve etkinliğini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma, endoskopik ürolojik girişim gerektiren ASA I-III , 60-80 yaşlarında 80 hastada yapılmıştır.Grup P (n=40) hastalara, 1-2 mg.kg-1 propofol ve1 μg.kg-1 fentanil, Grup K (n=40) hastalara 1-1.5 mg.kg-1 ketamin ve 0.1 mg.kg-1 midazolam Ramsay sedasyon skalası 3-4 olacak şekilde titre edilerek verildi.

Bulgular: Demografik veriler, vital bulgular, sedasyon ve operasyon zamanları arasında fark bulunamadı. Aldrete skoru ≥8 olma zamanı iki grupta benzerdi. PADSS ≥9 olma zamanı grup K'da grup P'den belirgin olarak uzundu (p<0.05). Baş dönmesi, bulantı, kusma, görme bozuklukları, larinks spazmı ve halusinasyon grup K'da daha sıktı (p<0.05). Enjeksiyon ağrısı ve solunum depresyonu grup P'de daha sık bulundu (p<0.05). Sekresyon artışı, taşikardi, bradikardi, hipotansiyon ve hipertansiyon iki grupta benzer bulundu.

Sonuç: Endoskopik ürolojik girişim geçirecek geriatrik hastalarda propofol-fentanil ve ketamin-midazolam kombinasyonu güvenle kullanılabilir. Propofol-fentanil kombinasyonunda ketamin-midazolam kombinasyonuna göre yan etki insidansı daha düşük ve ayılma süresi daha kısa bulunmuştur. Keywords : Propofol; Ketamin; Sedasyon; Geriatri