Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
ANKARA İLİ HUZUREVLERİNDE YAŞAYAN BİREYLERDE HALİTOZİS PREVALANSI VE SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ
Şehrazat EVİRGEN, Candan Semra PAKSOY
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ANKARA Giriş: Bu çalışmanın amacı, Ankara İli Huzurevlerinde yaşayanların halitozis prevalansını ve sosyodemografik faktörlerle ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Huzurevlerinde yaşayan 287 yaşlı birey çalışmaya katıldı. Sosyodemogrofik veriler yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu sistemik hastalıklar ve ilaç kullanımını içeren bir anket formu ile elde edildi. Her bireyin organoleptik ölçümleri ve halimeter ile VSC ölçümleri yapıldı. Halimeter ile yapılan ölçümlerde VSC seviyeleri 125 ppb ve üstü, organoleptik ölçümleri de 0-5 skalasına göre 2 ve üzeri olan bireyler halitozisli olarak değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme ki kare, Mann-Whitney-U testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi, Spearman korelasyon katsayısı testleri kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Halitozis prevalansı halimeter ve organoleptik ölçümlere göre % 90.5 dir. VSC seviyesi ve organoleptik ölçümler arasında belirgin korelasyon vardır (p<0.001, r=0.858). Halitozis erkeklerde kadınlardan belirgin düzeyde yüksektir. Halitozis ölçümlerine göre yaş değişkeni ile anlamlı ilişki yoktur. Halitozis diabetes mellitus varlığı ve antidiyabetik ilaç kullanımında anlamlı düzeyde yüksektir. (p<0.01).

Sonuç: Diabet hikayesi, antidiyabetik kullanımı, cinsiyet ve düşük eğitim seviyesi ile halitozis arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Keywords : Yaşlılık; Halitozis; Huzurevleri