Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
EGZERSİZ YAPAN VE YAPMAYAN YAŞLI ERKEK OLGULARIN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Selami YÜKSEK
Kafkas Üniversitesi, Sarikamiş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu KARS Giriş: Bu çalışma, “Egzersiz Yapan–Yapmayan” yaşlıların fiziksel uygunluk düzeylerini karşılaştırmak ve egzersizin yaşlıların fiziksel uygunluk düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma; günlük yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürebilen, ciddi sağlık problemi olmayan 150'si egzersiz yapan, 699'u egzersiz yapmayan toplam 849 yaşlı erkek olgunun gönüllü katılımı ile yapıldı. Olgular, yaş aralıklarına göre 4 gruba ve her grup da kendi içerisinde “Egzersiz Yapan–Yapmayan” olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların egzersizlere katılım düzeylerini belirlemek için kişisel bilgi formu kullanıldı. Çalışmada; olguların alt-üst extremite kuvvetlerini ve esnekliklerini, dinamik denge ve koordinasyonlarını, aerobik dayanıklılıklarını belirlemek için altı istasyondan oluşan “Senior Fitnes Test” (SFT) protokolü kullanıldı. Verilerin analizi, yaş aralıklarına göre, “Egzersiz Yapan–Yapmayan” gruplar arasındaki farkların anlamlılıkları “Independent Samples T” testi ile incelendi.

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda; egzersiz yapanların her yaş grubunda yapmayanlardan daha yüksek fiziksel uygunluk performans skorlarına sahip olduğu ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05, p<0.01).

Sonuç: Egzersiz yapan yaşlıların, egzersiz yapmayanlardan daha yüksek fiziksel uygunluk düzeyine sahip olduğu belirlendi. Keywords : Fiziksel Uygunluk; Egzersiz; Yaşlı