Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
REMİSYONDA AKUT MYELOİD LÖSEMİ-M2'Lİ YAŞLI BİR HASTADA KRONİK NEKROTİZAN PULMONER ASPERGİLLOZİS
Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK1, Leyla Yılmaz AYDIN2, Yurdanur ERDOĞAN2, Çiğdem BİBEROĞLU2, Derya HOŞGÜN2, Yetkin AGAÇKIRAN3
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ANKARA
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği ANKARA
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı ANKARA
Biz bu yazıda akut myeloid lösemili-M2 (AML-M2) 61 yaşında bir erkek hastada kronik nekrotizan pulmoner aspergillozis olgusu sunduk. Hasta 8 aydır var olan non-prodüktif öksürük ve 4 aydır olan hemoptizi şikayeti ile kliniğimize alındı. Hastanın 7 ay önce AML-M2 tanısı aldığı ve sitozin-arabinozid-idarubisin ile tedavi edildiği öğrenildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğer lobunda perivasküler multipl nodüller ve özellikle üst loblarda olmak üzere multipl kalın duvarlı düzensiz sınırlı lezyonlar görüldü. Açık akciğer biyopsisi yapıldı. Biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde mikst inflamatuvar hücreler, nekroz (kazeifikasyon yok), multinükleer dev hücreler, epiteloid histiositler ve aspergillus hifaları görüldü. Hasta üç hafta boyunca amfoterisin- B ve sonraki bir yıl boyunca itrakonazol ile tedavi edildi. Bu vaka AML-M2 gibi aşırı immünyetmezlikli bir hastada sunulan ilk kronik nekrotizan pulmoner aspergillozis vakasıdır. Keywords : Akut Myeloid Lösemi; M2; Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillozis; İtrakonazol; Torakotomi