Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
HASTA ÖTROİD SENDROM İLE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hikmet FIRAT1, Nujen ÇOLAK2, Esra BİLGİN1, Erman ÇAKAL2, Melike YÜCEEGE1, Ahmet DEMİR3, Sadık ARDIÇ1, Tuncay DELİBAŞI2
1Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği ANKARA
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kliniği ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) ve Hasta Ötroid Sendrom (HÖS) Hipoksi/reperfüzyon sonucu gelişen inflamasyon cevabının eşlik ettiği iki farklı hastalıktır. OUAS'lu hastalarda HÖS varlığı ve troid hormon seviyeleriyle OUAS derecesi arasındaki ilişki incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 146 olgu alındı. Tüm olgulara polismonografi uygulanarak Apne Hipopne İndekslerine (AHI) göre OUAS olmayan (AHI<5, n=22), hafif derece-OUAS (5≤AHI<15,n=49) ve orta-ağır derece OUAS (AHI≥15, n=75) olarak 3 gruba ayrıldı.Tiroid ulrason, troid hormonları, HsCRP, anti-troglobin ve anti-troid peroksidaz antikorları ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan 52 kadın ve 94 erkek olgunun ortalama yaşı 45.9±9.8 idi.Oksijen desaturasyon indeksi (ODI), gece ortalama ve en düşük oksijen saturasyonu(minSaO2), SaO2<%90 altında geçen süre ve HsCRP değerleri her üç grup arasında istatistiksel anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.05). HÖS tesbit edilen on hastanın (6K/4E, %13.3) hepsi orta-ağır OUAS grubundaydı. Serum ortalama TSH, serbest-T3 ve serbest-T4 seviyeleri OUAS'lu grupta OUAS olmayan gruba göre düşük olsa da fark anlamlı değildi (p>0.05). Olguların yaşı ve ODI değerleri serbest T4 değerlerine göre negativ yönde korelesyon gösterirken (r:-189, p<0.05), minSaO2 positif yönde koreleydi. Serbest T3 ise sadece yaş ile negatif korelasyon gösteriyordu.

Sonuç: OUAS'lu olgularda HÖS sıklığı hastalığın ağırlık derecesine bağlı olarak (AHI>15) daha fazla görülmektedir. OUAS'lu olgularda HÖS varlığı, hastalığın ağırlık derecesi ve mortalite göstergeci olarak yorumlanabilir. İleride yapılacak çalışmalar hastalığın tedavisinin mortalite hızlarına etkisini inceleyecektir. Keywords : Yaşlı; Hasta Ötroid Sendrom; Obstruktif Uyku Apne Sendromu