Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONSÜLTASYONLARI
Hande AYDEMİR, Nihal PİŞKİN, Deniz AKDUMAN, Özlem YILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ZONGULDAK Giriş: Çalışmanın amacı hastanede yatan yaşlı hastaların enfeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının, konsültasyon öncesinde ve sonrasında antibiyotik kullanımlarının ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının önerilerine uyumun değerlendirilmesiydi.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Atmış beş yaş ve üzerinde olan, Ocak 2010 ve Ocak 2011 yılları arasında hastanede yatıp enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenen hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: En sık konsültasyon istenme nedenleri yalnızca ateş, yalnızca lökositoz, akciğer radyogramında infiltrasyon ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonu varlığıydı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca sık konulan tanılar toplum kökenli pnömoni, nozokomiyal pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonuydu. Konsültasyon öncesinde 99 hastaya ampirik antimikrobiyal tedavi diğer klinisyenler tarafından başlandı ve en sık başlanan antibiyotikler üçüncü kuşak sefalosporinler, siprofloksasin veya ampisilin-sulbaktam ve siprofloksasin kombinasyonuydu. Konsültasyon sonrasında enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından en sık başlanan antibiyotikleri ise karbapenemler, piperasilin- tazobaktam veya sefaperazon-sulbaktam oluşturdu. Başlangıç antibiyotik tedavileri genişletilen hastaların mortalitesi, başlangıç tedavileri değiştirilmeyen ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca başlanan hastaların mortalitesinden istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının önerilerine 303 konsültasyonun 292'sinde tam olarak uyuldu.

Sonuç: Yaşlı hastaların ampirik tedavisi geniş spektrumlu antibiyotikleri içerebilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının önerilerine uyulmasıyla ciddi ve karmaşık enfeksiyöz problemler daha kolay çözülebilmektedir. Keywords : Yaşlı Hastalar; Enfeksiyon Hastalığı; Konsültasyon