Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
YAŞLI NÜFUSTA YAŞAM KALİTESİ: YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNUN NEI-VFQ 25 SKORLARINA ETKİSİ
Hande Taylan ŞEKEROĞLU, Sibel KADAYIFÇILAR, Bora ELDEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA Giriş: Eksudatif tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) için fotodinamik tedavi (FDT) uygulanan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25 (NEI-VFQ 25) ile ölçülen yaşam kalitelerini değerlendirmek ve tartışmak.

Gereç ve Yöntem: Eksudatif tip YBMD'si olup FDT uygulanması planlanan 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Temel sonuç kriterleri görme keskinliği, fundus floresein anjiyografide (FFA) lezyon boyutu, optik koherans tomografide (OKT) merkezi makula kalınlığı ve NEI-VFQ 25 yaşam kalitesi skorları idi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 72.2±7.1 yıl idi. Ortalama takip süresi 9.1±4.5 ay idi. Görme keskinliği hastaların %71'inde +3 sıra içinde korundu. FDT'nin yaşam kalitesini skorlarına anlamlı etkisi olmadı.

Sonuç: FDT vasküler endotelyal büyüme faktörü antikorlarından önce eksudatif tip YBMD'de en etkili tedavi idi. Güvenli bir tedavi yöntemi olan FDT eksudatif tip YBMD'ye bağlı ciddi görme kaybı riskini azaltmada ve görme keskinliğini korumada etkili, ancak görmenin ve yaşam kalitesinin artırılmasında yetersiz bulundu. Keywords : Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu; Yaşam Kalitesi; NEI-VFQ, Fotodinamik Tedavi