Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SEMPTOMLARI: TÜRKİYE'DEN HASTANE TEMELLİ BİR ÇALIŞMA
Sadık ARDIÇ2, Ahmet Uğur DEMİR1, Fırat HİKMET2, Burcu OKTAY2, Yüce Gülbahar DARILMAZ2, Yıldırım ZÜBEYİR2, Alagöz PINAR2, Özdemir CENGİZ2, Mustafa İlteriş BARDAKÇI2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği ANKARA
Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve obstrüktif uyku apne sendromu bağlantılı olmamalarına karşın birlikte görülebilir ve kardiyovasküler komplikasyon için risk oluşturabilirler. KOAH ve OSA birlikteliği ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Çalışma KOAH ve OSA semptomlarının birlikteliği ile ilişkil etkenleri incelemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Görüşmeci tarafından uygulanan soru formu ve solunum fonksiyon testi Ankara’da bir eğitim araştırma hastanesi göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran 2199 kişiye (kadın: %52.2) uygulandı. KOAH FEV1/FVC <0.7 olarak tanımlandı. OSA semptomları horlama, tanıklı apne ve güniçi uykululuk semptomlarının her üçünün olmasıyla tanımlandı.

Bulgular: Prevalanslar KOAH, OSA ve KOAH ve OSA semptomlarının birlikteliği için erkeklerde %29.4, %4.0 ve %2.2, kadınlarda %11.6, %5.0 ve %0.5 idi. Yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi, paket-yıl sigara içimi ile uygunlaştırıldıktan sonra KOAH ve OSA semptomlarının birlikteliği yaş, erkek cinsiyet, duman maruziyeti, ailesel atopi, düşük eğitim düzeyi ile ilişkili bullundu. Erkeklerde FEV1%’si KOAH ve OSA semptomlarının birlikteliği paket-yıl sigara içimi ile uygunlaştırıldıktan sonra sadece KOAH olan gruptan düşük bulundu (beta; 95%GA: -7.6; -0.4 ile -14.8 arası).

Sonuç: Atopik durum ve duman maruziyeti KOAH’da OSA riski ile ilişkili olabilir. Bu ilişki sonraki yapılacak ve OSA tanısını kesinleştiren izlem çalışmalarında değerlendirilmelidir. Keywords : Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; Obstrüktif Uyku Apnesi; Risk Faktörleri