Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
YAŞLILARDA VİTAMİN D DÜZEYLERİ İLE DENGE, FİZİKSEL PERFORMANS VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Selcen ALKAN1, Ayşe SARSAN2, Hakan ALKAN2, Necmettin YILDIZ2, Oya TOPUZ2, Füsun ARDIÇ2
1Denizli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı DENİZLİ
Giriş: Yaşlılarda denge, düşme riski, fonksiyonel mobilite, alt ekstremite nöromusküler fonksiyonu ve yaşam kalitesi ile vitamin-D (Dvit) düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve Dvit eksikliğinde yerine koyma tedavisinin kısa dönem etkinliğini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 65 yaş ve üzeri, kooperasyon kurulabilen, bağımsız ayakta durabilen 100 kişi alındı. Hastalar serum 25-hidroksi-Dvit düzeyine göre Dvit düzeyi normal (≤20 ng/ml) veya düşük (<20 ng/ml) olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup denge ve düşme riski;posturografik düşme riski ve Berg denge testi (BDT), fonksiyonel mobilite; Zamanlı Kalk- Yürü Testi (ZKYT), alt ekstremite nöromuskuler fonksiyonu; sandalyeye otur kalk testi (SOKT) ve yaşam kalitesi;Kısa Form-36 (KF-36) kullanılarak değerlendirildi. Dvit düzeyi düşük olanlara 150.000 ünite kolekalsiferol içirildi ve bir ay sonra değerlendirme parametrelerine tekrar bakıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 100 kişinin 78'inde Dvit düzeyi düşük saptanırken 22'sinde normal olarak bulundu. Dvit düzeyi düşük olanların vücut kitle indeksleri, parathormon (PTH) düzeyleri ve ZKYT skoru Dvit düzeyi normal olanlara göre daha yüksek; SOKT ortalama sayısı ise daha düşüktü (p<0.05). Dvit eksikliği olan grupta yerine koyma tedavisi sonrası, PTH düzeyi, düşme riski ve ZKYT skorunda anlamlı azalma; BDT, KF-36 yaşam kalitesinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılığı alt skorlarında ise anlamlı artış saptandı (p<0.05).

Sonuç: 65 yaş ve üzeri bireylerde Dvit eksikliği yüksek oranda görülmektedir. Dvit düzeyi düşük olanlarda yapılan yerine koyma tedavisi, denge, fonksiyonel mobilite, alt ekstremite nöromusküler fonksiyonu ve fiziksel fonksiyonla ilgili yaşam kalitesinin düzelmesinde etkilidir. Keywords : Yaşlı; D Vitamini Eksikliği; Postural Denge