Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
KURUMDA YAŞAYAN YAŞLILARIN DÜŞMEYE İLİŞKİN ALGILAMALARI: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Oya Nuran EMİROĞLU1, Gülnaz KARATAY2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ANKARA
2Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu TUNCELİ
Giriş: Yaşlılarda düşme, ölümlere neden olabilen önemli bir sorundur. Düşmeye ilişkin bir çok çalışma yapılmasına rağmen, yaşlıların düşmeye ilişkin deneyimleri ve algıları hala bilinmemektedir. Bu çalışma, kurumda yaşayan yaşlıların düşmeye ilişkin deneyimlerini ve algılamalarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Van Manen'in fenomonolojik yaklaşımından köken alan kalitatif desen kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 22 yaşlıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşme içeriğinin analizinde Van Manen'in veri analizi yaklaşımı kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada, yaşlıların düşme ile ilişkili algılamalarının üç ana temada toplandığı görülmüştür. Bu temalar; acılı deneyim, yazgı ve yaşamın tehlikelerle devam ettiği biçimindedir.

Sonuç: Bu çalışma bulgularının, özellikle kurumda yaşayan yaşlıların sağlık bakımında rol alan profesyonellere ve özellikle önemli görevler üstlenen hemşirelere, yaşlıların her birinin birey olarak ayrı ayrı ele alınarak empati ile yaklaşmalarında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yaşlıların düşmeye ilişkin algılamalarının bilinmesi güvenli bir çevrede güvenli davranışlar sergilemesi açısından önemlidir. Keywords : Yaşlanma; Düşme; Algılamalar; Kalitatif Araştırma; Hemşirelik