Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
CERRAHİ KLİNİKLERİNDE YATAN YAŞLI HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ
Esra ERTEMÜR1, Fethiye ERDİL2
1Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ANKARA
Giriş: Araştırma; cerrahi kliniklerinde yatan yaşlı hastaların ilaç kullanımına yönelik bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Örneklemi bir üniversite hastanesinin Beyin Cerrahi, Genel Cerrahi, Toraks/Kalp/Damar Cerrahi ve Üroloji kliniklerinde yatan 60 yaş ve üzeri 128 hasta oluşturmuştur.

Gereç ve Yöntem: Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından ilgili literatüre dayalı olarak geliştirilen soru kağıdı kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından, iki aşamada, yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemleri ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde hesaplamaları, McNemar ve CohranQ testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda , cerrahi kliniklerinde yatan yaşlı hastaların ilaçlarını akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilkelerine uygun şekilde kullanmadıkları, ilaçlara yönelik bilgileri başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarından talep etmelerine rağmen ilaç kullanımına yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; hemşirelerin ve ilaç ekibinin tüm üyelerinin hastaları/yakınlarını AİK konusunda eğitmeleri; hemşirelerin AİK konusundaki farkındalıklarının arttırılmasına yönelik ileri çalışmaların yapılması önerilmiştir. Keywords : Geriatri Hemşireliği; Perioperatif Hemşirelik; Yaşlı; İlaç Toksisitesi