Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 3
Serebral infarkta bağlı afazi gelişen hastalarda Tc-99mm HMPAO beyin spect
Orhan DENİZ, Ali ÇAYKÖYLÜ, Erhan VAROĞLU, Salim DEĞİRMENCİ, Hatice USLU, Mustafa YILDIRIM, Metin GÜZELCİK
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Erzurum
Bu çalışmada serebral infarkta bağlı olarak afazi gelişen hastalarda Beyin SPECT'inin iskemik strokun akut ve subakut dönemindeki tanı değeri araştırıldı. Bunun için çalışmaya yaşları 45-85 arasında değişen 6 kadın, 12 erkek hasta alındı. Gelişen afaziyi sınıflamak için, poststrok akut fazda ve 12 ile 15. günler arasında Gülhane Afazi Testi (GAT) uygulandı. GAT ile elde edilen test sonuçları, nörolojik değerlendirmeden sonraki ilk 7 gün ile 10 gün içerisinde yapılan Beyin Tomografisi (BT) ve yine aynı dönemde yapılan Tc-99m HMPAO beyin SPECT ile değerlendirildi. Onsekiz afazik olgunun 9'u global, 4'ü Broca, 3'ü Wernicke , 2'si transkortikal sensoriyel afazi olarak değerlendirildi. Tüm olgularda, yapılan BT ler lezyonun sol hemisferde yerleşimli olduğunu gösterdi. Olguların 14'ünde değişik lokalizasyonlu kortikosubkortikal infarkt alanı, 4 olguda ise kortikal yayılımı olmayan subkortikal lezyon belirlendi. Beyin SPECT ile olguların tümünde BT ile saptanan morfolojik lezyon ile aynı tarafta serebral hipoperfüzyon alanı tespit edildi. Hipoperfüze alanların 7 tanesi (%38) BT ile gösterilen yapısal patolojiler ile eşit büyüklükte, 11 tanesi (%61) ise yapısal patolojilerden daha geniş idi. Dört olguda (%22) çapraz serebellar hipoperfüzyon alanı tespit edildi. Sonuç olarak çalışmamızda serebral infarktlı afazili olguların çoğunda fonksiyonel lezyonun yapısal lezyondan daha büyük olduğunu gözledik. Afazi sendromlarının tam olarak anlaşılabilmesi ve daha doğru sınıflandırılabilmesi için BT gibi morfolojik görüntü yöntemleri ile birlikte fonksiyonel görüntüleme metodlarından biri olan SPECT'in de kullanılması yararlı olabileceği kanaatına vardık. Ayrıca elde ettiğimiz veriler, BT ile belirlenen anatomik lezyonların açıklayamadığı afazi tiplerinin, anatomik lezyondan daha geniş olan ve SPECT ile belirlenen fonksiyonel lezyonlara bağlı olduğunu düşündürmektedir. Diaşizis bu durumdan sorumlu olabilir. Keywords : Afazi, SPECT, Bilgisayarlı Tomografi, Diaşizis