Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
YAŞLI BİR HASTADA BİKÜSPİD AORT KAPAĞININ EŞLİK ETTİĞİ SOL SİNÜS VALSALVADAN ÇIKAN SAĞ KORONER ARTER ANOMALİSİ
Mustafa ÇETİN1, Özgül UÇAR2, Hülya ÇİÇEKÇİOĞLU2, Zehra GÜVEN ÇETİN2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü ANKARA
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kardiyoloji Kliniği ANKARA
Sağ koroner arterin (SKA) sol sinüs valsalvadan çıkış anomalisi nadir bir koroner arter anomalisi olup genellikle asemptomatiktir; fakat özellikle genç hastalarda göğüs ağrısı, miyokart enfarktüsü ya da ani ölüme neden olabilir. Bu koroner anomali ile biküspid aort kapağının birlikteliği oldukça nadirdir. Seksen yaşında bayan hasta bir hafta önce başlayan egzersiz ile ilişkisiz göğüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji polikliniğimize başvurdu. Elektrokardiyografisi sinüs ritminde idi ve V1 –V3 derivasyonlarında T dalga negatifliği mevcuttu. Transtorasik ekokardiyografide kalsifiye biküspid aort kapağı ve hafif aort yetmezliği tespit edildi. Çok kesitli kardiyak bilgisayarlı tomografide SKA'nın sol sinus valsalvadan çıktığı ve tüm koroner arterlerde anlamlı tıkanıklığa neden olmayan kalsifiye plaklar saptandı. Hastanın göğüs ağrısının egzersiz ile ilişkili olmaması, dökümente iskemisinin olmaması ve yaşının ileri olması nedeniyle bu koroner anomalinin mevcut klinik durum ile ilişkili olmadığı düşünüldü. Keywords : Koroner Damar Anomalileri; Aort Kapağı; Tomografi