Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE BAŞVURAN HASTALARDA YAŞLILIĞIN PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Hüseyin Uğur YAZICI, Musa İlker DURAK, Taner ULUS, Kerem TEMEL, Muharrem NASİFOV, Aydın NADİR, Alparslan BİRDANE, Ahmet ÜNALIR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ESKİŞEHİR Giriş: Bu çalışmanın amacı akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü (STYMİ) nedeniyle primer perkütan koroner girişim (PKG) yapılan hastalarda yaşlılığın bu tedavinin etkinliği, klinik özelliklerle ilişkisi ve hastane içi sonuçlar üzerine etkisini retrospektif olarak araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya akut STYMİ nedeniyle primer PKG uygulanan ardışık 322 hasta alındı. 65 yaş ve üzeri olanlar yaşlı, 65 yaşın altında olanlar genç grubu oluşturacak şekilde hastalar iki gruba ayrıldı. Temel klinik özellikler, perkütan girişim başarısı ve hastane içi sonuçlar (ölüm, tekrarlayan infarktüs, inme ve major kanama) açısından gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaşlılarda kadın hasta oranı, hipertansiyon ve diabetes mellitus sıklığı gençlerden daha fazlaydı. Göğüs ağrısının başlangıcından hastaneye başvuruya kadar geçen süre yaşlılarda daha uzundu. Primer PKG işlem başarısı gençlerle benzer olarak bulundu. Hastane içi dönemde ölüm ve tekrarlayan infarktüs oranı yaşlılarda daha sıktı.

Sonuç: Yaşlı hastalar miyokard infarktüsüne bağlı ölüm ve komplikasyon gelişimi açısından yüksek riskli bir gruptur. Bu yüksek riskli populasyonda primer PKG etkili ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Keywords : Miyokard İnfarktüsü; Yaşlı; Tedavi