Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
YAŞLILARDA DÜŞME KORKUSU VE DÜŞMEYE KARŞI YETKİNLİK
Taciser KAYA, Altınay Göksel KARATEPE, Ayça AVCI, Rezzan GÜNAYDIN
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği İZMİR Giriş: Bu çalışmada yaşlı erişkinlerde düşmeye karşı yetkinlik ile düşme ilişkili fiziksel özellikler ve depresyon arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 65 ve üzerinde 50 birey alındı. Düşmeye karşı yetkinlik, denge, mobilite ve depresyon sırasıyla modifiye düşmeye karşı yetkinlik ölçeği (MDKYÖ), Tinetti'nin denge performansı yönelimli mobilite değerlendirimi (DPYMD), “süreli kalk yürü testi” (SKYT) ve geriatrik depresyon ölçeği (GDÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Düşme korkusu olan bireylerin MDKYÖ skoru, olmayanlara göre daha düşüktü. MDKYÖ skoru denge, depresyon, mobilite, düşme öyküsü ve düşme sayısı ile ilişkili idi. MDKYÖ skoru ortanca değeri 7.8 (0.28-14) idi. Düşme öyküsü olan bireylerden MDKYÖ skoru ortancaya eşit veya düşük olanların SKYT süresi, MDKYÖ skoru ortanca değerden yüksek olanlara göre daha uzundu. Düşme öyküsü olmayan ve MDKYÖ skoru ortancaya eşit veya düşük olan bireyler, MDKYÖ skoru ortanca değerden yüksek olanlara göre daha yaşlı, mobilite ve denge performansları daha bozuk idi.

Sonuç: Yaşlılarda düşme korkusu, günlük yaşam aktivitelerinin emniyet duygusu içinde gerçekleştirilmesini engellediği gözlendi. Düşmeye karşı yetkinlik, fonksiyonel mobilite, denge performansı, düşme öyküsü ve depresyon ile ilişkiliydi. Bu ilişki, düşmeye karşı yetkinliği iyileştirici rehabilitasyon programları düzenlenirken dikkate alınmalıdır. Keywords : Yaşlı; Rastlantısal Düşmeler; Yetkinlik; Korku